دانلود آهنگ دختر مامانی خوشگل و خوشتیپ روز کودک

آهنگ دختر مامانی خوشگل

دانلود آهنگ دختر مامانی خوشگل و خوشتیپ روز کودک

The Song Of Girl Download On ResaneJavan

آهنگ جدید و مناسبتی روز دختر

دﺧﺘﺮﻣﻮ ﺧﻮﺷﮕﻠﻢ ﺣﺴﺎس و ﻧﺎزک دﻟﻢ… ♩♪
ﻋﺸﻖ ﻣﺎﻣﺎن و ﺑﺎﺑﺎ ﮔﺴﻮ ﻛﻤﻨﺪه ﻣﻮﻫﺎم!! ♩♪
ﺧﻨﺪون ﺷﺎد و ﺧﻮش رو ﺧﺸﮕﻠﻪ ﭼﺸﻢ و اﺑﺮوم!!
ﮔﻮﻟﻪ ﻧﻤﻜﻢ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﻋﺮوﺳﻜﻢ ﻣﻦ… ♩♪
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ

ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ…
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ ﺳﻮﮔﻠﻰ

ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﭼﺮاغ ﺧﻮﻧﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ ♩♪
ﻇﺮﻳﻔﻢ و ﺑﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﺜﻞ
ﻧﮕﻴﻦ اﻟﻤﺎس!! ♩♪
ﮔﻮﺷﻮاره زرﻦ دارم داﻣﻦ
ﭼﻴﻦ ﭼﻴﻦ دارم!! ♩♪

دانلود آهنگ دختر مامانی
خوشگل و خوشتیپ روز کودک
ﺧﻮش ﻗﺪ و ﺑﺎﻟﺎ و ﺷﻴﮏ ﻧﻘﻠﻰ
و ﺧﺎﻧﻢ ﻛﻮﭼﻴﮏ
ﺑﺎ ﻛﻔﺶ ﭘﺎﺷﻨﻪ دارم اروم ﻣﻴﺮم ﭼﻴﮏ و ﭼﻴﮏ…
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ
ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ… ♩♪
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ
ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﭼﺮاغ ﺧﻮﻧﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ ♩♪
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﺧﻮﺷﮕﻠﻢ ﺣﺴﺎس و ﻧﺎزک دﻟﻢ… ♩♪
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ
ﺳﻮﮔﻠﻰ ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﻳﻜﻰ ﻳﺪوﻧﻢ!! ♩♪
دﺧﺘﺮﻣﻮ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻮ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻢ ﺳﻮﮔﻠﻰ

ﺧﻮﻧﻪ ﻣﻨﻢ ﭼﺮاغ ﺧﻮﻧﻢ ﻳﻜﻰ ﺪوﻧﻢ!

دانلود آهنگ شاد 19 اردیبهشت 1403
89,7630
124

برچسب ها : ، ، ، ، ،

دیدگاه خود را بگذارید